Wednesday, April 22, 2020

Podcast - Kevin Boyle: The Archive and Human Rights

Professor Kevin Boyle
An activist, a scholar and a leading human rights advocate, Kevin Boyle has left a legacy of impacts and memories working on behalf of others both in Ireland and internationally. Boyle is a figure who witnessed and was part of the growth and direction of the Civil Rights movement in Northern Ireland in the 1960s; was instrumental in the development of the Law Faculty and Human Rights Centres at NUI Galway and later at University of Essex; as well as leading major international NGOs, and later working alongside Mary Robinson at the United Nations in 2001. Boyle's archive of over 120 boxes of manuscripts includes letters, records of legal cases, academic research, notebooks, as well as ephemera from major international political and social events around the world.


Available at the Hardiman Library, NUI Galway, the Boyle archive is an insight into the life and career of activist scholar, Kevin Boyle. This podcast is an overview and introduction to the archive of Kevin Boyle and of the documentation of a career and life spent working in law and human rights, from Northern Ireland in the 1960s to the United Nations in the post 9/11 world.

You can listen to the podcast below and also search the catalogue of the Boyle archive online here.Civil Rights March, Northern Ireland [January 1969] Kevin Boyle Archive, NUI Galway

Friday, April 17, 2020

Cartlann Chonradh na Gaeilge - Taispeántas Digiteach Seolta

                                     


An mhí seo caite seoladh miontaispeántas digiteach de Chartlann Chonradh na Gaeilge, ina raibh níos mó ná 40 íomhá ón mbailiúchán ar taispeáint, mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Maith mar a tharla, bhí an obair ionann is críochnaithe sular tugadh ordú dianghlasála de bharr COVID-19, agus bhíomar in ann an taispeántas iontach seo a sheoladh go cianda Lá Fhéile Pádraig, lá deiridh an fheachtais bhliantúil. I mblaganna roimhe seo (féach na naisc thíos) rinne mé cur síos ar an obair a bhíonn ar bun sa chúlra sula gcuirtear bailiúchán ar fáil don phobal, ar na cúraimí a chaithfidh cartlannaí a chur i gcrích agus ar na cinntí a chaithfear a ghlacadh. Fógraíodh freisin go gcuirfí ábhar ar fáil don phobal diaidh ar ndiaidh, in ionad fanacht go mbeadh an bailiúchán uile próiseáilte go hiomlán, de bharr ollmhéid an bhailiúcháin iontaigh seo. Mar sin de, dearadh an taispeántas nua seo le feidhm an-tábhachtach eile a chur i gcrích - tugann sé comhthéacs don úsáideoir, rud a bhfuil tábhacht nach beag leis nuair atá rochtain á soláthar de réir a chéile ar an mbonn seo.


Comhthéacs:

Nuair atá ábhar ó bhailiúchán cartlainne á scrúdú, tá sé ríthábhachtach go dtuigeann an t-úsáideoir comhthéacs an ábhair sin. Mar shampla: Cén chaoi a mbaineann an t-ábhar seo leis an mbailiúchán trí chéile? Cén chaoi a mbaineann sé le hábhair eile sa bhailiúchán? Cuidíonn an taispeántas seo leis an úsáideoir teacht ar fhreagraí na gceisteanna sin. Ar an gcéad dul síos, ar an leathanach baile tugtar eolas cúlra faoin eagraíocht féin, faoin tréimhse ama a gclúdaítear sa bhailiúchán, faoin dóigh agus faoin tráth ar bailíodh an t-ábhar seo agus ar tugadh do OÉG é.
Ar an dara leathanach den taispeántas ar líne ("Leagan amach"), tugtar mioneolas ar an dóigh a leagtar an bailiúchán amach, ar an gcúis ar grúpáladh ábhair áirithe le chéile, agus ar an gcúis ar glacadh cinntí áirithe. Nuair atá leagan amach bailiúcháin á shocrú, bíonn an cartlannaí i gcónaí ag smaoineamh ar cé chomh hinaimsithe a bheidh ábhar an bhailiúcháin agus cé chomh furasta agus a bheidh sé ag úsáideoir an bailiúchán a leanúint. (Déantar cur síos ar chuid den phróiseas cinnteoireachta sin anseo).
Ar deireadh ar an leathanach “Na sraitheanna”, tá 45 íomhá le feiceáil, tagraíonn gach íomhá do shraith ar leith, agus tá cur síos ar an tsraith chéanna ceangailte le gach íomhá. Faoi láthair tá 13 shraith ar oscailt don phobal, mar a luadh cheana, agus sna cásanna seo tá naisc chuig catalóg na cartlainne le fáil sa chur síos. Tá an-tairbhe ag baint le bheith in ann cur síos ar gach aon cheann de na 45 sraith a fheiceáil (ní hamháin na cinn atá inrochtana), agus ciallaíonn sé go dtuigeann an t-úsáideoir an comhthéacs lena mbaineann an t-ábhar atá curtha ar fáil, agus eolas aige/aice ar céard le bheith ag súil leis ó ábhair a chuirfear ar fáil amach anseo.

An chaoi leis an Taispeántas Digiteach a leanúint:

Fiú má thugann an t-úsáideoir sracfhéachaint bheag ar an taispeántas seo, ar a laghad, gheobhaidh sé/sí léargas ar obair Chonradh na Gaeilge mar eagraíocht agus ar an ábhar a tugadh do OÉG. Is pléisiúr ann féin é dul trí na 45 íomhá atá ar fáil ar an leathanach “Na sraitheanna”. Le tairbhe cheart a bhaint as an taispeántas seo, áfach, moltar don úsáideoir tuiscint cheart a fháil ar an dóigh chun an chatalóg chartlainne a leanúint. Is trí thástáil agus trí earráid a dhéanamh is fearr a gheofar an t-eolas seo, ach tá iarracht mhór déanta agamsa anseo le cur síos a dhéanamh ar an bpróiseas féin.

Nuair a chliceálann úsáideoir ar cheann ar bith de na 45 íomhá a bhaineann le sraitheanna aonair, tugtar chuig bosca dialóige iad ina bhfuil leagan níos mó den íomhá ar chlé, agus cur síos dátheangach ar an tsraith féin ar dheis.Faoi bhun an téacs sin tá deilbhín beag den íomhá chéanna le feiceáil, agus nasc taobh leis nó faoina bhun (féach íomhá). Más mór agus más fada an téacs, seans go mbeidh ort scrollú síos leis na deilbhíní seo a aimsiú.
Trí chliceáil ar an deilbhín nó ar an nasc osclaítear leathanach nua mar a dtugtar ní hamháin an cur síos, ach meiteashonraí eile amhail eolas faoin bhfoilsitheoir, teideal na sraithe, aitheantóir uathúil agus, i gcás gur cuireadh an tsraith ar fáil don phobal, nasc chuig catalóg na cartlainne (is féidir teacht air seo sa réimse “relation”). (Arís eile, beidh ort scrollú síos an leathanach le teacht ar an eolas uile seo.)
Tugtar leagan níos mó den íomhá freisin agus is féidir tuilleadh scrúdú a dhéanamh air sin trí zúmáil isteach.

An chaoi le Catalóg na Cartlainne a úsáid:

CALM a thugtar ar an mbunachar cartlainne a mbaintear úsáid as in OÉG agus is anseo atá gach ábhar atá catalógaithe inár gcartlanna le fáil. Nuair a dhéanann úsáideoir cliceáil ar aon cheann de na naisc ar an leathanach “sraitheanna” de chuid thaispeántas digiteach Chonradh na Gaeilge, ní hamháin go dtugtar chuig an mbunachar cartlainne é/í, ach tugtar chuig suíomh ar leith é/í freisin – an iontráil chatalóige don tsraith sin.Taispeánfar arís an cur síos mar aon le haon eolas nua amhail an raon dátaí, an fhormáid (e.g. páipéar, grianghraif, comhad fuaime) agus an líon (cé mhéad bosca, foshraith, comhad etc.). Mar sin féin, is dócha gurb é an nasc chuig an mbrabhsálaí ordlathais an uirlis is úsáidí atá ar fáil ar an leathanach seo, nasc atá le fáil sa réimse “Ref No”. (San íomhá thíos, tá an cúrsóir ar an nasc seo).
Céard é an Brabhsálaí Ordlathais?

Is é seo ordlathas aon bhailiúcháin agus taispeánann sé sraitheanna, foshraitheanna, comhaid agus ábhar de réir ordlathais ar geall le crann é in ord íslitheach. Sa sampla thuas tá an iontráil chatalóige don 4ú sraith sa bhailiúchán “Craobhacha...” le feiceáil. Trí chliceáil ar an nasc G60/4 sa réimse “Ref No”, tugtar chuig an mbrabhsálaí ordlathais muid, agus ní hamháin go bhfeicfimid mar a bhaineann an tsraith seo le comhthéacs an bhailiúcháin iomláin (tá sé aibhsithe i gcló buí), ach feicfimid freisin na foshraitheanna agus na comhaid atá sa tsraith ar leith seo.
Taispeánann na deilbhíní + agus – ar thaobh clé na sraithe, na foshraithe etc. gur féidir a thuilleadh fairsingithe a dhéanamh [féach na híomhánna].

Is dóigh gurb é an brabhsálaí ordlathais an bealach is fusa leis an mbailiúchán catalógaithe a leanúint. De réir mar a chuirtear tuilleadh tráinsí ar fáil, is amhlaidh a chuirfear na hiontrálacha catalóige a bhaineann leo le bunachar na cartlainne. Cuirfear naisc ón taispeántas digiteach leis seo freisin d’fhonn aird a tharraingt ar na hiontrálacha nua seo.

Mar sin de, ní hamháin gur taispeántas oideachasúil spraíúil é an taispeántas seo as féin, ach is uirlis thábhachtach é freisin le comhthéacs an ábhair agus na sraitheanna i mbailiúchán Chonradh na Gaeilge a thuiscint AGUS mar nasc áisiúil le rochtain a fháil agus cuardach a dhéanamh ar chatalóg chartlainne CALM. De réir mar a dhéantar dul chun cinn ar phróiseáil agus ar chatalógú an bhailiúcháin, is amhlaidh atá an taispeántas seo ina fhráma foirfe tagartha leis na sraitheanna is déanaí a chuardach de réir mar chuirtear ar fáil iad.

Más é go bhfuil an taispeántas á fheiceáil agat den chéad uair, nó más é go bhfuil tú ag seiceáil le fáil amach ar cuireadh sraitheanna ar leith ar fáil, tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as!

Go dtí an chéad uair eile,

Beir bua,

Niamh


English version:
Naisc eile:Conradh na Gaeilge - Digital Exhibition LaunchedLast month a mini digital exhibition of the Conradh na Gaeilge Archive, featuring over 40 images taken from the collection, was launched to tie-in with Seachtain na Gaeilge. As luck would have it, work was almost complete before we went into lockdown for Covid-19, and we were able to remotely launch this wonderful exhibition on St. Patrick’s Day, the final day of the annual campaign. In previous blogs (see below for links) I have described the work that goes on behind the scenes before a collection is opened to the public, the processes an archivist needs to carry out and the decisions that need to be made. It was also announced that material would be released to the public in tranches, rather than waiting for the whole collection to be fully processed, due to the vast size of this wonderful collection. This new exhibition is therefore designed to perform another very important function - it gives the user context, something which is of particular importance when access is being rolled out in this gradual manner.


Context:

When examining an item from an archival collection, it is vital that the user understands its context. For example: How does this item relate to the collection as a whole? How does it relate to other items in the collection? This exhibition aids the user in discovering those answers. Firstly, on the homepage the user is given background information on the organisation itself, the timeframe covered in the collection and the history of how and when this material was gathered and donated to NUIG.
On the second page of the online exhibition ("Arrangement"), a detailed explanation is given on how the collection is arranged, why certain topics were grouped together, and why certain decisions were made. When considering the arrangement of a collection, the archivist is always thinking of how discoverable material in the collection will be and how easy the collection is for the user to navigate. (Some of that decision making process is covered here).
Finally on the page labelled “The series”, 45 images can be seen, each representing an individual series, and each one attached to a description of that series. Currently 13 of these series are open to the public, as mentioned previously, and in these cases the descriptions include links to the archive catalogue. The benefit of being able to see descriptions of all 45 series (and not just those accessible), means the user understands the context within which the released material sits, and knows what to expect from future releases.
How to navigate the Digital Exhibition:

A casual browse of this exhibition will give the user, at the very least, an overview of Conradh na Gaeilge’s work as an organisation and an idea of what has been transferred to NUIG. Trawling through the 45 images available on the “The series” page is a pleasure in itself.

However to fully benefit from this exhibition, gaining a proper understanding of how to use it to navigate to the archival catalogue is recommended. The best way to gain this knowledge is through trial and error, but I have gone some way towards describing the process here.

When a user clicks on any one of the 45 images representing individual series, they are brought to a dialogue window that shows the image in larger detail on the left, and a bilingual description of the series itself on the right.Under this text a small icon of the same image can be seen, with a link beside or under it (see image). If the text is substantial you may need to scroll down to get to these.
By clicking on either the icon or on the link a new page opens which gives not only the description but other metadata such as publisher information, title of the series, unique identifier and, where the series has been released to the public, a link to the archive catalogue (this can be found in the field “relation”). (Again, you will need to scroll down the page to access all this information).
It also gives a larger version of the image, which, if clicked on, can be further examined including through zooming.
How to use the Archive Catalogue:

The archive database that is used in NUIG is known as CALM and this is where anything in our archives, which has been catalogued, can be found. When a user clicks on any of the links within the “series” page of the Conradh na Gaeilge digital exhibition, they are brought not only to this archival database, but to a specific location – the catalogue entry for that series.


This will again show the description, along with new information such as the date range, the format (eg paper, photographs, audio) and the extent (how many boxes, sub-series, files etc.). However, probably the most useful tool available on this page is the link to the hierarchy browser, which can be found in the “Ref No” field. (In the image below, the cursor is pointing at this link).
What is the Hierarchy Browser?

This is the hierarchy of any collection and shows series, sub-series, files and items in a tree-like hierarchy in descending order. In the example above the catalogue entry for the 4th series in the collection “Branches...” can be seen. By clicking on the G60/4 link in the “Ref No” field we are brought to the hierarchy browser, and can see not only where this series comes in the context of the overall collection (it is the one highlighted in yellow), but what sub-series and files are in this specific series.
The + and – icons to the left of a series, sub-series etc. show that further expansion is possible [see images].The hierarchy browser is probably the easiest way to navigate through the catalogued collection. As more tranches are released, their catalogue entries will be added to the archive database. Links from the digital exhibition will also be added to point to these new entries.

This digital exhibition is therefore not only an educational and fun exhibition in its own right, it is also both a key tool to understanding the context of items and series within the Conradh na Gaeilge collection AND a handy link to accessing and exploring the archive catalogue CALM. As progress continues on processing and cataloguing the collection, this exhibition also becomes the perfect reference for exploring the latest series as they are released.

Whether exploring the exhibition for the first time, or checking back to see whether specific series have been released, I hope you enjoy it!

Until next time,

Beir bua,

Niamh 


Other Links:Thursday, April 9, 2020

Podcast: Thomas Kilroy - The Playwright and the Archive

Thomas Kilroy

Thomas Kilroy is one of Ireland’s most celebrated playwrights and critics. Kilroy is a multi-award-winning playwright, a member of the Irish Academy of Letters, the Royal Society of Literature, and Aosdána. He is the recipient of many awards such as the American Irish Foundation award (1974); the Special Tribute Award from the Irish Times/ESB Irish Theatre Awards (2004); the Irish PEN/ A.T. Cross Award (2008). Kilroy’s archive at the Hardiman Library, NUI Galway, comprising over fifty boxes of manuscripts is a record of his literary achievement as well as an insight into the work of a celebrated writer, his drafts, networks and legacies, across five decades.

In this podcast you can discover the archive of Thomas Kilroy, highlights from the archive and reflections on one of Ireland's most foremost writers and thinkers. Flyer from production of "Double Cross" by Thomas Kilroy. From the Kilroy Archive, NUI Galway